تاریخ : یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 | 21:01 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات

     

http://www.30cd.biz/upload_pic/1384090285.gif

   

۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرشباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩Bandera Animada de Iran ۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرشباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩Bandera de Iran


۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرشباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩Bandera Irani Animada

    


_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ border=0 
alt=

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_+

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_تاریخ : چهارشنبه 29 اسفند 1397 | 20:58 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات

    

    

عضویت در گروه اینترنتی                     شکلک های محدثه           تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید    
http://rghiasi.persiangig.com/gif-%20gif/0%20(60).gif

http://jizjizack.persiangig.com/image/8778988.gif

      http://uploadtak.com/images/s6789_sportgif3.gif  

شکلک های محدثه

                       

دانلود با لینک مستقیمپیکوفایل   پیکوفایل

                  سوالات         

download www.funnyfun.ir دانلود آهنگ جدید رفتنی از بهادر

 


     

بابل 2011

  

 


نی نی شكلكنی نی شكلك

kuk.gifعکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنkuk.gif
   
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
    تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
تاریخ : چهارشنبه 29 اسفند 1397 | 13:45 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات
افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای
دبستان شاهد 95-94

افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مورخ 11 آبان 94  دردبستان شاهد شهید هویت طلب بندر انزلی برگزار گردید.  ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر انزلی جناب آقای دریابکی ، معاونت محترم پرورشی جناب اقای نوری، کارشناس امور شاهد و ایثارگران جناب آقای قدیم پرست ،کارشناسان محترم تربیت بدنی و سلامت جناب آقای دباغ و خانم سامخانیان و هیئت همراهشان مهمانان این برنامه بودند.

اجرای برنامه به شرح زیر انجام گرفت:
1. رژه دانش آموزان
2. تلاوت آیات قرآن کریم
3. اجرای سرود ملی
4. خوشامدگویی و سخنرانی مدیریت دبستان خانم هویت طلب
5. سخنرانی مهمانان برنامه
6. اجرای سرود المپیاد ورزشی توسط همه دانش آموزان
7. حمل مشعل المپیاد
8. اجرای حرکات نمایشی ورزشی
طبقه بندی: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای،
برچسب ها: المپیاد، المپیاد ورزشی، شاهد، بندر انزلی، افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای،

تاریخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 23:33 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1393 | 14:25 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1393 | 14:20 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات

  اصلاحیه نهایی دفاترکار معلمان تربیت بدنی ابتدایی و متوسطه

انتشار آبان 93

رئیس محترم اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی استان......

موضوع : دفاتر کار معلمان تربیت بدنی

با سلام و احترام

به اطلاع می¬رساند فایل نهایی شده دفاتر کار معلمان تربیت بدنی در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه جهت استفاده در سال تحصیلی 94 - 93 به پیوست ارسال می¬گردد. خواهشمند است ضمن رعایت موارد زیر اقدامات مقتضی صورت گیرد.

1- کتب راهنمای معلم تربیت بدنی و کتب ضمیمه های تهیه شده بایستی در اختیار معلمان قرار گیرد.

2- کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی در اختیار مدارس قرار گیرد(فایل مربوط به جدول اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد درس تربیت بدنی در شش پایه دوره ابتدایی نیز جهت استفاده مقتضی به پیوست ارسال می¬گردد) .
گروه برنامه ریزی درس تربیت بدنی

فایلها


جدول ارزشیابی متوسطه دوره اول(1).pdf 160.652 KB
جدول ارزشیابی متوسطه دوره اول.xls 34.304 KB
جدول ارزشیابی متوسطه دوره دوم ویرایش(1).pdf 145.959 KB
جدول ارزشیابی متوسطه دوره دوم ویرایش.xls 36.352 KB
جدول اهداف(2).pdf 201.125 KB
جدول اهداف.doc 477.696 KB
دفتر كار ابتدایی ویرایش مهر.pdf 475.45 KB
دفتر كار متوسطه 1و2سال 93(1).pdf 362.104 KB
دفتر كار متوسطه 1و2سال 93.doc 3.21 MB
دفتر كارابتدایی.doc 1.63 MB
روی جلد جدول اهداف.docx 10.514 KB

منبع: معاونت تربیت بدنی و سلامت
طبقه بندی: دفتر کار معلمان تربیت بدنی، دانلود ها، کتابخانه ورزشی،
برچسب ها: اصلاحیه نهایی دفاتر کار معلمان تربیت بدنی ابتدایی و متوسطه، دفاتر کارمعلمان تربیت بدنی متوسطه اول و دوم، دفاتر کارمعلمان تربیت بدنی، دفاتر کارمعلمان، اصلاحیه نهایی، ابان 93، دفاتر کار معلمان تربیت بدنی ابتدایی / انتشار شهریور 93،

تاریخ : دوشنبه 12 آبان 1393 | 14:54 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات

سرود المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

با توجه به الزام اجرای المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، از طرف وزارت متبوع، فایل صوتی سرود المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به همراه متن شعر سرود مذکور، جهت دانلود ارائه می گردد.
این اثر به سفارش معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت متبوع و توسط واحد موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه گردیده.
لازم به ذکر است که نماهنگ سرود نیز به زودی از طریق پورتال معاونت ارسال خواهد شد.المپیادورزشی درون مدرسه ای

 

دانلود فایل صوتی سرود

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

متن سرود المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

مهر خدا در دل من، هرچه توان در تن من

بوسه به خاکت بزنم، ایران من ای وطنم

با یاد حق با عشق تو، من پهلوانی می کنم

در ورزش و دانش تورا، نامی جهانی می کنم

*************************************

نام خدا هست به لب/ رسم، مرام است و ادب/ درشب پیروزی و در روز شکست

دانش اگر باشد و نیروی تنم/ پرچم تو در همه جا دست من است

ما همدل ما همراه با شور و با ایمان

یک صدا می خوانیم جاویدان ای ایران

تا وقتی، که قران، باشدهمراه ما

تحصیل و تهذیب و ورزش هست راه ما

منبع: معاونت تربیت بدنی و سلامت


طبقه بندی: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، دانلود ها،
برچسب ها: فایل صوتی سرود المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به همراه متن شعر سرود مذکور -سرود، مدرسه، درون مدرسه، ورزشی درون، المپیاد ورزشی، صوتی سرود، متن سرود المپیاد ورزشی درون مدرسه ای،

تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1393 | 00:01 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1393 | 00:00 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات
تاریخ : شنبه 26 مهر 1393 | 10:03 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات
تأثیر مصرف صبحانه در سلامت دانش‌آموزان


مصرف غذا در وعده‌های مشخص برای تأمین درشت مغذی و ریزمغذی‌های لازم برای رشد و نمو کودک حائزاهمیت است . از نظر متخصصان تغذیه این وعده‌ها شامل سه وعده اصلی (صبحانه ، ناهار و شام) و دو یا سه میان‌وعده هستند .

در این میان مصرف صبحانه به دلیل افزایش سوخت و ساز بدن در هنگام صبح ، برای کودکان اهمیت فراوان دارد . از طرف دیگر تحقیقات زیادی نشان می‌دهند که صرف صبحانه باعث افزایش قدرت یادگیری و ایجاد تمرکز بیشتر در کودکان می‌شود .

ادامه مطلب

طبقه بندی: تغدیه و سلامت،
برچسب ها: تأثیر مصرف صبحانه در سلامت دانش‌آموزان، صحانه، تأثیر مصرف صبحانه،

تاریخ : چهارشنبه 16 مهر 1393 | 00:56 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات
تاریخ : جمعه 11 مهر 1393 | 21:38 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات

آغاز سال تحصیلی جدید بر همگان مبارک باد

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/24217368181674815742.gif
طبقه بندی: مناسبت های ایام سال،
برچسب ها: مهر، ماه مهر، آغاز سال تحصیلی جدید بر همگان مبارک باد،

تاریخ : یکشنبه 30 شهریور 1393 | 22:45 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات
دفاتر کارمعلمان تربیت بدنی ابتدایی/انتشار شهریور 93

رئیس محترم اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی استان ....

با سلام و احترام


به اطلاع می رساند همزمان با برگزاری مرحله کشوری جشنواره دفاتر کار برتر معلمان تربیت بدنی، ویرایش و اصلاح دفاتر ابتدایی با حضور داوران و کارشناسان مربوطه انجام گرفت که حاصل آن

به صورت فایل پیوست تقدیم می گردد و با توجه به تاکید معاونت محترم تربیت بدنی و سلامت در همایش معاونین تربیت بدنی و سلامت استان ها(شهریور 93- اردوگاه شهید باهنر تهران) مبنی بر جمع آوری نظرات استان ها در ارتباط با دفاتر کار معلمان تربیت بدنی، لذا مقتضی است دستور فرمایید نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را تا تاریخ 2/7/1393 به این دفتر اعلام نمایند.


گروه برنامه ریزی درس تربیت بدنی
فایلها
جهت دانلود کلیک نمایید.

انتشار شنبه 29 شهریور 1393

منبع: معاونت تربیت بدنی و سلامت
طبقه بندی: دفتر کار معلمان تربیت بدنی، دانلود ها،
برچسب ها: دفاتر کار معلمان تربیت بدنی ابتدایی / انتشار شهریور 93، دفاتر کار معلمان تربیت بدنی ابتدایی، انتشار شهریور 93، دفاتر کار معلمان تربیت بدنی ابتدایی نهایی،

تاریخ : یکشنبه 30 شهریور 1393 | 22:44 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات
نهمین قهرمانی فرهنگیان بندر انزلی در مسابقات والیبال فرهنگیان

مسابقات ورزشی والیبال فرهنگیان(خواهران) استان گیلان  ( گرامیداشت هفته معلم) با شرکت 9تیم و 108 ورزشکار در  مورخه  24و 25/ 2/ 93 در سالن شهید انصاری رشت برگزارشد که  در پایان با حضور مسولین اداره کل و ناحیه دو رشت  از تیمهای اول تا سوم تقدیر شدند.

   

1 -   مقام اول            بندر انزلی    

2-   مقام دوم            ناحیه دو رشت

3-   مقام سوم           رضوانشهر

  

طبقه بندی: مسابقات فرهنگیان،
برچسب ها: مسابقات ورزشی والیبال فرهنگیان(خواهران) استان گیلان ( گرامیداشت هفته معلم)، مسابقات ورزشی والیبال فرهنگیان(خواهران) استان گیلان،

تاریخ : دوشنبه 5 خرداد 1393 | 23:10 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات
کسب مقام سوم خانم ثنا حسین زاده در مسابقات بدمینتون آموزشگاه های دختر بندر انزلی

http://www.30cd.biz/upload_pic/1384090285.gif

به امید افتخارات بیشتر شماطبقه بندی: مسابقات آموزشگاه های بندر انزلی، قهرمانان کوچک،
برچسب ها: نتایج مسابقات بدمینتون آموزشگاه های دختر بندر انزلی مقطع ابتدایی 93-92،

تاریخ : جمعه 8 فروردین 1393 | 14:57 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات

تعداد کل صفحات : 8 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

 • خلیج
 • قالب بلاگفا
 • ضایعات
 • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو